Logo szkoły

ZESPÓŁ

SZKÓŁ SPECJALNYCH

W WARCIE


Serdecznie witamy na stronach naszej szkoły... W skład Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej z oddziałami gimnazjalnymi oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy
Nasz patron

strona główna historia szkoły Nasz patron kadra pedagogiczna o szkole zaplecze dydaktyczne Publikacje i materiały nauczycieli Galeria zdjęć Położenie naszej Szkoły Aktualności Stowarzyszenie Programy unijne Aktualne zamówienia publiczne Kontakt RODO Biuletyn Informacji PublicznejfotoAKTUALNOŚCI Z ŻYCIA SZKOŁY - imprezy i spotkania organizowane w szkole .....

Czytaj więcej.....DOKUMENTY SZKOLNE - plany, programy, scenariusze zajęć .....

Czytaj więcej.....
foto
Zapraszamy do monitorowania jakości powietrza w naszej okolicy --> TUTAJ

Czytaj więcej.....


Realizacja programu
"Współpraca europejska bez barier językowych w kierunku rozwoju nowoczesnych technologii”
w ramach projektu: Mobilność Kadry w ramach programu Erasmus +

Czytaj więcej.....


Zespół Szkół Specjalnych w Warcie realizuje projekt "Mamy szansę na rozwój"
dofinansowany w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Czytaj więcej o Programie MAMY SZANSĘ NA ROZWÓJ


foto


PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie, ul. 3-go Maja 29 informuje,
iż planuje przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na doposażenie placówki w ramach projektu
"Mamy szansę na rozwój" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO woj. łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Aktualne przetargi - Czytaj więcej.....


Uzyskanie certyfikatu Zielonej Flagi programu edukacji proekologicznej „Szkoły dla Ekorozwoju”
Fundacji Partnerstwo dla Środowiska z KrakowaCzytaj więcej.....


Realizacja programu "PASZPORT JĘZYKOWY DLA ROZWOJU EDUKACJI”
w ramach projektu: "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”

Czytaj więcej.....


PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE NA TERENIE SZKOŁY - Czytaj więcej.....


Konkurs na zaprojektowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno – promocyjnej - projekt "Materia Baterii"Czytaj więcej.....


"MOJA NAJBLIŻSZA PRZYRODA"
program edukacji ekologicznej finansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizowany przez Stowarzyszenie "Razem możemy wiele"

Czytaj więcej.....


"MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA 2013"
- nowoczesna ekopracownia dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Czytaj więcej.....


PROGRAM EKOLOGICZNY „Moja Ziemia – Mój Dom”

Czytaj więcej.....
Najmłodsze klasy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Warcie w roku szkolnym 2011/2012 przystąpiły do Programu „Klub Bezpiecznego Puchatka”

Czytaj więcej.....

LEPSZY START W PRZYSZŁOŚĆ - program realizowany w okresie od 1 września 2009 r. do 31 lipca 2011

Czytaj więcej.....Naczelne, strategiczne cele wizji pracy szkoły w latach 2011 – 2015
(czyli teraźniejszość i niedaleka przyszłość)


1. Kreowanie specjalistycznej placówki edukacyjnej, w której:
- każde dziecko, niezależnie od jego możliwości, jest ważne!
- każde dziecko odnosi sukcesy!
- każde dziecko zdobywa wiedzę bez porażek i stresu!
- każdy uczeń jest przygotowany do funkcjonowania w środowisku lub podjęcia dalszego kształcenia zawodowego.

2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uczniów i dążenie do ich pełnej integracji ze środowiskiem.
3. Kontynuacja kreowania profesjonalnego wizerunku szkoły.
4. Kompleksowa promocja pracy szkoły i jej specyfiki.
4. Stworzenie nowoczesnej placówki edukacyjnej, specjalizującej się w swojej dziedzinie i otwartej na zmiany. Wyjątkowej, szczególnej i jedynej w swoim rodzaju - w tym jest i będzie jej siła.


Główne punkty koncepcji pracy szkoły obejmują obszary rozwoju:

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej w skład, którego wchodzą; rozwój w zakresie działalności dydaktycznej, doskonalenie zawodowe nauczycieli, rozwój w zakresie działalności opiekuńczo – wychowawczej.
2. Procesy zachodzące w placówce.
3.Funkcjonowanie placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów.
4. Zarządzanie placówką.


Strona ta skierowana jest do wszystkich nauczycieli pracujących z dziećmi
o obniżonej sprawności intelektualnej oraz do rodziców, którym bliski jest problem upośledzenia umysłowego.Szkoła zapewnia uczniom:
  Indywidualne programy nauczania uwzględniające potrzeby i możliwości ucznia
  Możliwość nauczania indywidualnego w domu rodzinnym
  Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z deficytami rozwojowymi
  Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
  Zajęcia świetlicowe
  Rozwijanie zdolności w kołach zainteresowań
  Możliwość korzystania z terapii logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej
  Współpracę ze środowiskiem rodzinnym oraz instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowania i opieki społecznej
  Prowadzenie edukacji europejskiej, zdrowotnej, ekologicznej, informatycznej
  Przygotowanie ucznia do codziennego życia
  Wdrażanie do czynnego udziału w życiu społecznym
  Bezpłatne podręczniki szkolneW ramach możliwości i chęci podzielenia się wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym
w pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo, pracujący w naszej szkole nauczyciele,
wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni udostępniają wiele materiałów i informacji,
które ukazują problematykę i metody naszej pracy.