Logo szkoły

ZESPÓŁ

SZKÓŁ SPECJALNYCH

W WARCIE


MATERIA BATERII
strona główna historia szkoły Nasz patron kadra pedagogiczna o szkole zaplecze dydaktyczne Publikacje i materiały nauczycieli Galeria zdjęć Położenie naszej Szkoły Aktualności Stowarzyszenie Programy unijne Aktualne zamówienia publiczne Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej


Konkurs "Materia Baterii"

Strona Programu     Nasza szkoła przystąpiła do konkursu na zaprojektowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno – promocyjnej dotyczącej tematu baterii. Przystąpienie to jest równoznaczne z przystąpieniem do projektu „Materia Baterii”. Za realizację projektu
i konkursu „Materia Baterii” odpowiadają nauczyciele: Katarzyna Kudzia, Irena Mielczarek, Renata Pokorska – Kopyto oraz Edyta Balińska – Zwolińska.

  Realizacja działań projektowych/konkursowych oznacza wywiązanie się przez Szkołę z poszczególnych zadań. Dokumentowanie działań odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej. Pierwszym etapem realizacji działań była rejestracja na stronie projektu: www.materiabaterii.ekoszkola.pl.

Następnie został wykonany audyt początkowy w klasie I – III i IV- VI Szkoły Podstawowej. Celem audytu było zbadanie poziomu wiedzy na temat baterii. W dalszej kolejności uczestnicy przystąpili do realizacji zadań zgodnie z listą zadań do wykonania. Zadania zostały podzielone na cztery etapy pracy zespołowej. Za zaliczenie i udokumentowanie każdego etapu uczestnicy otrzymują odznakę. Za zaliczenie I etapu uzyskuje się odznakę „EkoEKSPERT”. Zdobycie tej odznaki łączy się z uzyskaniem wiedzy dotyczącej postępowania z bateriami. Czym jest bateria? Jakie są jej rodzaje? Jak ich używać? Jak postępować ze zużytymi bateriami? Jak minimalizować używanie baterii na co dzień? Na te i inne podobne pytania powinien znać odpowiedź każdy EkoEkspert.

Jednym z zadań było opracowanie szkolnego kodeksu postępowania z bateriami.Uczniowie naszej szkoły ( klasa I- III Szkoła Podstawowa) wyszukali informacje o bateriach w czasopismach, Internecie oraz na podstawie własnych doświadczeń wybrali te informacje, które według nich są najważniejsze. Zwrócili uwagę na to, jak należy postępować z zużytymi bateriami oraz jak powinna wyglądać polityka placówki w tym zakresie. Baterie mają bardzo krótki żywot i szybko trafiają do kosza, a uwalniane z nich stanowią poważne zagrożenie. Traktując wszystkie baterie jako odpady niebezpieczne chronimy siebie i środowisko. Uczniowie zdobyte informacje przedstawili w formie graficznej.

 foto foto


Utworzony szkolny kodeks postępowania z bateriami zawiera następujące informacje:
„Nie niszcz środowiska – zbieraj zużyte baterie”.
„Nigdy nie wyrzucaj zużytych baterii wraz z innymi odpadami”.
„Zużyte baterie pozostawiaj w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach i punktach zbiorczych”.
„Punkty zbiorcze w przypadku baterii znajdują się w wielu placówkach oświatowych, obiektach handlowo - usługowych, urzędach”.
„Zwracaj uwagę na lokalne akcje organizowane w Twoim mieście, które umożliwiają pozbycie się baterii bez zagrożenia dla środowiska”.
„Wszystkie zebrane baterie są segregowane i przekazywane do recyklingu lub unieszkodliwiane i odpowiednio składowane”.
Szkolny kodeks postępowania z bateriami został umieszczony na tablicy informacyjnej w szkole. Z kodeksem zapoznali się wszyscy uczniowie naszej placówki, nauczyciele i rodzice.
 foto


I ETAP - uzyskanie odznaki EkoEKSPERT

Zostały podjęte działania w celu zdobycia odznaki EkoEksperta oraz dyplomu.
 foto


Ponadto opracowano kodeks postępowania z bateriami i przeprowadzono lekcję dotyczącą baterii:

Scenariusz lekcji - "Postępowanie z zużytymi bateriami"- autorzy E. Balińska - Zwolińska, K. Kudzia - > zobacz

 foto fotofoto foto


II ETAP - uzyskanie odznaki EkoBadacza

Zostały podjęte działania w celu zdobycia odznaki EkoBadacza.
 foto


Ekozespół podjął kolejne kroki w ramach projektu Materia Baterii. Została przygotowana ankieta z pytaniami, które chcieliśmy zadać mieszkańcom, aby sprawdzić ich poziom wiedzy na temat baterii. W ankiecie wzięli udział nauczyciele naszej placówki, rodzice oraz przypadkowo wybrani mieszkańcy naszego miasta. Przygotowaliśmy około 100 ankiet. Ankieta była anonimowa, zawierała tylko pytania zamknięte ( 8 pytań).
Ankieta zawierała następujące pytania:
1. Czy wie Pani/Pan, jak właściwie użytkować baterie ?
2. Czy wie Pani/Pan jak postępować z zużytymi bateriami ?
3. Czy wie Pani/Pan, że baterie są odpadem niebezpiecznym i konieczne jest ich wyrzucanie do odpowiednich pojemników ?
4. Czy wie Pani/Pan, dlaczego uznajemy baterie za odpady niebezpieczne ?
5. Czy w Pani/Pana okolicy organizowana jest zbiórka zużytych baterii?
6. Czy wg Pani/Pana zużyte baterie można wyrzucać do kosza na śmieci?
7. Jak ocenia Pani/Pan poziom swojej wiedzy na temat zużytych baterii?
8. Czy wie Pani/Pan, co to jest recykling?
Przeprowadzona ankieta ukazuje, iż poziom wiedzy badanych dotyczącej zużytych baterii jest wysoki. Badani mają świadomość jak właściwie użytkować baterie oraz jak postępować z zużytymi.
Wyniki ankiety zostały opracowane i przedstawione w postaci wykresu.


III Etap - uzyskanie odznaki EkoInspektora

 foto


Celem tego etapu było przyczynienie się poprzez realne działanie do tego, by coraz mniej zużytych baterii trafiało na wysypisko śmieci. Potrzebne jest zwiększanie wiedzy i świadomości na temat baterii, ale także ułatwienie ludziom prawidłowego postępowania z bateriami. Zebranie informacji o takich miejscach i stworzenie nowych, może pomóc dokonywać odpowiedzialnych i zrównoważonych wyborów.

Aby zdobyć odznakę konieczne było zrealizowanie dwóch punktów.
Pierwszym było mapowanie miejsc zbiórki zużytych baterii. Mapowanie miejsc zbiórki baterii uczniowie rozpoczęli od zorientowania się w terenie. Szukali miejsc zbiórki, spisywali, a następnie wykonali etykietki. Etykietki zostały umieszczone na planie miasta Warty. W taki sposób powstała mapa miejsc zbiórki baterii, z której mogą skorzystać wszyscy zainteresowani, czyli nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale i rodzice i goście naszej szkoły. Mapa jest dostępna na terenie naszej szkoły.

Drugim zadaniem było zorganizowanie zbiórki zużytych baterii Takie miejsce w naszej szkole powstało w Sali nr 9. Zostało tam ustawione pudełko na zużyte baterie oraz umieszczony został plakat informacyjny o akcji. Uczniowie chętnie zaangażowali się w akcję. Ponadto każdy uczeń naszej szkoły otrzymał do domu kartkę informacyjną o akcji zbierania baterii, a na gazetkach szkolnych i na drzwiach wejściowych została umieszczona informacja o prowadzonej akcji w naszej szkole. Dzięki temu mamy nadzieje dotrzeć nie tylko do uczniów i nauczycieli naszej placówki, ale i do rodziców i odwiedzających nas gości. Ponadto szkoła nawiązała kontakt z instytucją jaką jest „Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu, która będzie odbierała od nas baterie. Obecnie mamy ok 20 kg baterii. Akcja zbierania baterii nadal trwa.
 foto fotofoto fotofoto


IV Etap - EkoPROMOTOR

 foto


Na tym etapie byliśmy zobowiązani do rozpromowania naszych działań w celu podniesienia poziomu wiedzy wśród społeczności na tematy podjęte w projekcie. Jednym z działań było spotkanie informacyjne oraz prezentacja multimedialna.

Zostało zorganizowane spotkanie z panem Piotrem Szyszkiewiczem pracownikiem Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu. W spotkaniu brali udział nasi uczniowie zarówno ze szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Szkoły Przyspasabiającej do Pracy, nauczyciele oraz zainteresowani rodzice. W spotkaniu brał również udział pan Krzysztof Żubrowski zajmujący się ochroną środowiska w naszej gminie. Podczas spotkania uczniowie zapoznali się ze sposobem segregacji odpadów tym także baterii. Uzyskali odpowiedź na nurtujące ich pytania dotyczące segregacji baterii. Pracownik Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu opowiadał o swojej pracy. Zaprezentowany został także film poświęcony segregacji odpadów. Ponadto gościem specjalnym był "Łoś Czystoś" - maskotka Stacji .

Na kolejnym spotkaniu została wyświetlona prezentacja multimedialna dotycząca działań naszych uczniów w programie „Materia baterii”. PREZENTACJA PRZEDSTAWIAJĄCA PODJĘTE DZIAŁANIA - > zobaczDrugim działaniem było opracowanie artykułu o działaniach szkoły związanych z realizacją projektu. Zgodnie z wymogami napisany został artykuł na temat działań szkoły związanych z realizacja projektu „Materia baterii”.
Został opublikowany na stronie: Powiat Sieradzki dnia: środa, 20, maja 2015 14:32. Czytaj więcej.....

Strona zawiera najważniejsze informacje i aktualności powiatu sieradzkiego.

Ostatnim etapem było opracowanie gry planszowej. Uczniowie naszej szkoły chętnie korzystają z gier planszowych. Pomysł stworzenia takiej gry wywołał aprobatę i zainteresowanie z ich strony. Szukali pomysłów, dzielili się nimi między sobą i z nauczycielami i tak powstała gra planszowa, którą nazwali „Bateryjka”. Spisali zasady gry i opracowali niezbędne do niej akcesoria czyli żetony.