Zespół Szkół Specjalnych w Warcie
Projekt "Lepszy start w przyszłość" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Od 1 października 2009 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie odbywają się zajęcia zorganizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. W celu pozyskania funduszy z w/w projektu napisany został program „Lepszy start w przyszłość”. Realizację projektu zaplanowano na 2 lata, od 1.09.2009 r. do 31.07.2011 r. W ciągu 2 lat działania program obejmie 88 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie.

Celem głównym programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój zainteresowań u 88 uczniów szkoły specjalnej poprzez cykl zajęć dodatkowych i warsztatów terapeutycznych. W ramach projektu prowadzone będą nastepujące zajęcia:

- zajęcia logopedyczne
- koło matematyczno - informatyczne
- koło ekologiczne
- warsztaty teatralne
- warsztaty kulinarne
- promocja zdrowia
- terapia zajęciowa
- dogoterapia
- hipoterapia
- zajęcia specjalistyczno - terapeutyczne
- wyjazd studyjny - nad morze
- wyjazd studyjny - w góry