Historia Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie

Logo szkoły

                                     ZESPÓŁ

SZKÓŁ SPECJALNYCH

W WARCIE


Kalendarium ważniejszych wydarzeń naszej szkoły.....
strona główna historia szkoły Nasz patron kadra pedagogiczna o szkole zaplecze dydaktyczne Publikacje i materiały nauczycieli Galeria zdjęć Położenie naszej Szkoły Aktualności Stowarzyszenie Programy unijne Aktualne zamówienia publiczne Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej
napisz do nas


1968 / 1973

 • WRZESIEŃ 1968 r. - Z inicjatywy Kierownika Szkoły Podstawowej w Warcie p. Antoniego Astemberga powstaje Szkoła Podstawowa Specjalna zlokalizowana w budynku Szkoły Podstawowej w Warcie. Na stanowisko Kierownika powołano p. Janinę Bartczak. Szkoła składa się z trzech oddziałów
  i liczy 33 uczniów.
 • 1970/71 - Szkoła Podstawowa Specjalna rozrasta się do czterech oddziałów, które obejmują 42 uczniów.
 • CZERWIEC 1972 r.- Zapada decyzja przeniesienia Szkoły Podstawowej Specjalnej do budynku położonego w Dusznikach koło Warty.
 • SIERPIEŃ 1972 r. - Zgromadzono meble i pomoce dydaktyczne, odbywa się pierwsza Rada Pedagogiczna.
 • WRZESIEŃ 1972 r. - Mieszkańcy Dusznik okupują budynek szkolny i nie wpuszczają na zajęcia dzieci i nauczycieli.
 • WRZESIEŃ 1972 r. - Decyzją Wydziału Oświaty następuje powrót do budynku Szkoły Podstawowej w Warcie, niestety przepadają pomoce zgromadzone w Dusznikach. Nie mając własnych pomieszczeń, poszczególne klasy "wędrują" po całej szkole poszukując miejsc na zajęcia lekcyjne.Na wniosek dyrektora p. A. Astemberga Szkoła Podstawowa Specjalna zostaje przekształcona na klasy specjalne przy Szkole Podstawowej w Warcie. Opiekę nad klasami specjalnymi przejmuje p. Danuta Gołąb.
 • ZMIERZCH DLA SZKOŁY SPECJALNEJ - brakuje pomocy dydaktycznych, a fundusze szkolne przeznaczone zostają na potrzeby Szkoły Podstawowej w Warcie.
 • 1973 - propozycja przeniesienia klas specjalnych do Raczkowa.

POWSTANIE PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU WYCHOWAWCZEGO

 • LISTOPAD 1973 r. - Następuje przeniesienie klas specjalnych do budynku w Raczkowie.
  1. Razem z dziećmi i gronem pedagogicznym przyjeżdża kucharka, by ugotować pierwszy obiad. Panuje radość i euforia z powodu nowej szkoły, własnych klas i stołówki. W nowej szkole powstaje pięć oddziałów: kl. II i III, kl. IV, kl. V, kl. VI i kl. VII i VIII
   Dyrektorem Szkoły Podstawowej Specjalnej zostaje p. Danuta Gołąb. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: p. Jadwiga Paszkowska, p. Jadwiga Sikorska, p. Maria Woźniak, p. Krystyna Dzieran i p. Janisław Dzieran.

POWSTANIE INTERNATU

 • LUTY 1974 r. - Dzięki staraniom grona nauczycielskiego i pomocy Wydziału Oświaty utworzono Internat, w którym zamieszkało 25 dzieci. W Internacie podejmuje pracę p. Ryszard Cybulski.
 • LUTY 1974 r. - Szkoła zmienia nazwę na Państwowy Zakład Wychowawczy.

1974/1976

 • 1974/1975 - Wzrasta liczba wychowanków Zakładu do 76, w tym 40 przebywa w Internacie. W szkole funkcjonuje pełna liczba oddziałów klasowych; od kl. I do kl. VIII, ponadto utworzona zostaje "klasa życia", licząca 14 uczniów. Powiększa się kadra pedagogiczna do 12 osób. Kierownikiem Internatu zostaje p. Janisław Dzieran.
 • 1975/1976 - Dyrektorem Państwowego Zakładu Wychowawczego zostaje p.Janisław Dzieran. Funkcję kierownika internatu pełni p. Ryszard Cybulski.W szkole pracuje 8 nauczycieli , w internacie 6 wychowawców. Utworzona zostaje druga "klasa życia".

1976 / 1980

 • PAźDZIERNIK 1976 r. - Cała kadra pedagogiczna uczestniczy w spotkaniu z Ministrem Oświaty i Wychowania Jerzym Kuberskim w Zbiorczej Szkole Gminnej w Warcie.
   Po raz pierwszy w Radzie Pedagogicznej Specjalnego Zakładu Wychowawczego uczestniczył wizytator - metodyk p. Jan Sierzchała.
   Placówka jest wizytowana przez przedstawiciela Ministerstwa Oświaty i Wychowania. Funkcję kierownika Internatu przejmuje p. Konstanty Idzikowski.
 • 1977/1978 - Wzrasta liczba wychowanków Zakładu do 99. Z powodu dużej liczby dzieci przebywających w Internacie ( 65 osób ), zajęcia lekcyjne odbywają się w budynku szkoły w Chabierowie. Dzieci dowożone są autobusem szkolnym. Rozrasta się kadra kierownicza Zakładu, która składa się z: Dyrektora Zakładu, Dyrektora Szkoły, Kierownika Internatu. Na stanowisko Dyrektora Szkoły powołany zostaje p. Henryk Kałużny. Pani Urszula Piecyk otrzymuje nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania.
 • 1979/1980 - Na terenie Zakładu bardzo prężnie działa drużyna harcerska. Podczas wakacji harcerze zorganizowali obóz harcerski w Ostrowie Wielkopolskim.

POWRACAJĄ PROBLEMY LOKALOWE

 • 1980/1981 - Pracę PZW utrudnia skomplikowana sytuacja polityczna i gospodarcza w Polsce. Występują trudności w zaopatrzeniu internatu w żywność i środki czystości.
 • WIOSNA 1981 r. - Mieszkańcy Chabierowa domagają się zwrotu budynku szkoły, powraca problem znalezienia lokum do prowadzenia zajęć lekcyjnych.

1981/1982

 • WRZESIEŃ 1981 r. - Szkoła Podstawowa Specjalna zostaje przeniesiona do budynku Liceum Ogólnokształcącego w Warcie. Uczniowie i nauczyciele znowu muszą borykać się z bardzo trudnymi warunkami lokalowymi.

1982/1983

 • WRZESIEŃ 1982 r - Dyrektorem Państwowego Zakładu Wychowawczego nadal jest p. Janisław Dzieran, dyrektorem szkoły p. Henryk Kałużny. Po odejściu kierownika Internatu p. K. Idzikowskiego funkcję tę przejmuje ponownie p. Ryszard Cybulski.
 • Bardzo prężnie działa harcerstwo, które między innymi realizuje Alert Naczelnika ZHP.

1984

 • CZERWIEC 1984 r. - Pod znakiem zapytania stanęło istnienie PZW, ponieważ społeczność Raczkowa wystąpiła o utworzenie w budynku szkoły zajmowanej przez naszych wychowanków osmioklasowej szkoły podstawowej.
 • Aktualnie w budynku Internatu przebywa 70 wychowanków.
 • Prowadzone są prace remontowo - budowlane baraku adaptowanego na szkołę w Warcie usytuowanego przy ulicy 3-go Maja 29

1984/1985

 • 1984 r. - Rada Pedagogiczna powołuje na stanowisko dyrektora szkoły p. Ewę Kępę, a na stanowisko kierownika Internatu p. Barbarę Bujnicką.
 • STYCZEŃ 1985 r. - Zmiana nazwy z Państwowego Zakładu Wychowawczego (PZW) na Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy (SOSW) Nr 3 w Raczkowie.

1986/1987

 • Bardzo prężnie działa harcerstwo. Uroczyście obchodzona jest 145 rocznica urodzin opiekuna Szczepu Harcerskiego Marii Konopnickiej. Realizowane jest hasło alertowe Naczelnika ZHP "Zdrowa przyroda - zdrowy człowiek".
 • CZERWIEC 1986 r. - Dzieci z "klas życia" biorą udział w I Olimpiadzie Sportowej w Wieluniu

1987/1988

SZKOŁA MA WŁASNY BUDYNEK

 • Uroczyste oddanie nowego budynku szkoły do zajęć lekcyjnych z udziałem władz politycznych i administracyjnych.
 • Po odejściu p. B. Bujnickiej kierownikiem Internatu zostaje p. Ewa Sitarek.

1988/1989

 • Następuje zmiana na stanowisku kierownika Internatu, funkcję tę przejmuje p. Rafał Kurasiak.

1990/1992

 • MARZEC 1990 r.- Dyrektor Ośrodka poinformował Radę Pedagogiczną o prawdopodobieństwie likwidacji Internatu w Raczkowie
 • 1991 r.- Opracowany zostaje Statut SOSW nr 3 w Raczkowie.
 • Wprowadzony zostaje nowy regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, m. in. zwiększona zostaje skala ocen od 1 do 6 oraz nowe oceny z zachowania.
 • MARZEC 1992 r. - Odbywa się konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka. Decyzją Komisji Konkursowej Dyrektorem SOSW na następne 5 lat zostaje p. Janisław Dzieran.

1993

INTERNAT MA WŁASNY BUDYNEK

 • WRZESIEŃ 1993 r.- Oddano do użytku Ośrodka stołówkę i budynek przeznaczony na Internat w miejscowości Włyń.

1996 / 1997

 • Nastąpiły zmiany w projekcie organizacyjnym SOSW, wynikające z Zarządzenia Nr 9 MEN z dn. 7 czerwca 1996 r.; m. in. nastąpiła zmiana nazwy "szkoła życia" na szkołę podstawową specjalną dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym.
 • MAJ 1997 r. - Rada Pedagogiczna SOSW w Warcie podjęła Uchwałę o przedłużeniu na następne 5 lat pełnienia funkcji Dyrektora Ośrodka przez p. Janisława Dzierana.
 • WRZESIEŃ 1997 r. - Zgodnie z upoważnienia Kuratorium Oświaty i Wychowania w Sieradzu Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Warcie organizuje i nadzoruje zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze na terenie gmin: Warta, Goszczanów, Pęczniew oraz nauczanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym w Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach.

1998/1999

 • WRZESIEŃ - Na stanowisko zastępcy dyrektora ośrodka do spraw zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z dziećmi głęboko upośledzonymi w Rożdżałach zostaje powołana p. Ewa Kopytek.
 • STYCZEŃ 1999 r.- organem założycielskim dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Warcie zostaje Starostwo Powiatowe w Sieradzu.

1999/2000

 • MAJ - Po raz pierwszy zorganizowano konkurs plastyczny pod hasłem "Wiosna w pełni". Impreza integracyjna organizowana dla wszystkich Ośrodków Specjalnych z terenu dawnego województwa sieradzkiego. Obecnie impreza ta organizowana jest corocznie.
 • CZERWIEC - Odchodzi na emeryturę dyrektor Ośrodka p. Janisław Dzieran.

2000/2001

 • SIERPIEŃ 2000 r.- Odbywa się konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka. Decyzją Komisji Konkursowej nowym dyrektorem Ośrodka zostaje mgr Jerzy Łodygowski
 • LISTOPAD 2000 r.- Powołano stanowisko Kierownika Internatu we Włyniu, którym została p. Wioletta Łajs Błaszczyk.
 • GRUDZIEŃ 2000 r. - Odchodzi na emeryturę pani E. Kępa, na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Warcie wybrano drogą jawnego głosowania p. Ewę Kopytek.

2001/2002

 • WRZESIEŃ 2001 r.- Przekazano do użytku uczniów nowoczesną pracownię komputerową.
 • LISTOPAD 2001 r.- Powołana została Rada Rodziców zwana Komitetem Rodzicielskim.
 • LUTY 2002 r.- Odbyła się wystawa prac plastycznych wychowanków Ośrodka na temat: "Techniki plastyczne stymulujące rozwój dziecka o obniżonej sprawności intelektualnej, która zlokalizowana została w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu .
 • MAJ 2002 r.- odbyło się seminarium dla nauczycieli pracujących z dziećmi o obniżonej sprawności intelektualnej pod tytułem "Metody pracy z dzieckiem o obniżonej sprawności intelektualnej."

2002/2003

 • PAŹDZIERNIK 2002 r. - Przystąpienie Ośrodka do realizacji programu Promocji Zdrowia w celu uzyskania certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.
 • MARZEC 2003r. - Utworzono Szkolne Koło Turystyczno - Krajoznawcze działające pod patronem PTTK.
 • MARZEC 2003 r. - Przystapienie SOSW w Warcie do programu "Moja szkoła w Unii Europejskiej.
 • KWIECIEŃ 2003 r. - Adaptacja budynku znajdującego się w pobliżu szkoły z przeznaczeniem na salę gimnastyczną.
 • MAJ - CZERWIEC 2003 r. - Wizytacja przeprowadzona przez wizytatora p. Elżbietę Cieślak z jednoczesnym dokonaniem mierzenia jakości pracy szkoły.

2003/2004

 • GRUDZIEŃ 2003 r. - Zmiana nazw: Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Warcie na: Szkołę Podstawową Nr 2 i Gimnazjum Nr 2
  w Warcie.
 • STYCZEŃ 2004 r. - Obchody 30 - lecia istnienia Placówki. Zobacz artykuł
 • MARZEC 2004 r. - Powołany został Szkolny Klub Europejski

2004/2005

 • WRZESIEŃ 2004 r. - Powstał projekt utworzenia Podwórka Terapeutycznego na terenie Ośrodka, który został zrealizowany.
 • MARZEC 2005 r. - Likwidacja funkcji Kierownika Internatu a utworzenie stanowiska V-ce Dyrektora ds. Rewalidacji.
 • MAJ 2005 r. - Stanowisko V-ce Dyrektora ds. Rewalidacji obejmuje p. Irena Mielczarek.
 • MAJ 2005 r. - Odbywa się konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka. Decyzją Komisji Konkursowej dyrektorem Ośrodka pozostaje p. Jerzy Łodygowski.
 • MAJ 2005 r. - Placówka uzyskuje Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie i zostaje wpisana do "Sieci Szkół Promujących Zdrowie".

2005/2006

 • WRZESIEŃ 2005 r. - W Ośrodku powstaje Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Kształci ona uczniów w zawodzie ROLNIK.
 • GRUDZIEŃ 2005 r. - MARZEC 2006 r. - uczniowie Naszego Ośrodka uczestniczą w turnusach rehabilitacyjnych w Jarosławcu.
 • GRUDZIEŃ 2005 r. - Ze środków z PFRON - u zostaje zakupiony samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
 • MARZEC 2006 r. - Szkoła dostaje logopedyczny sprzęt specjalistyczny do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.
 • SIERPIEŃ 2006 r. -W ramach realizacji projektu "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych" współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nasza szkoła otrzymała nieodpłatnie nowoczesny sprzęt komputerowy. Pracownia komputerowa funkcjonująca w bibliotece szkolnej została przyznana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej .

2006/2007

 • LUTY 2007 r. - Utworzone zostało stanowisko Szkolnego Koordynatora ds. Bezpieczeństwa, funkcję tą objęła p. Adriana Dzieran.
 • .
 • MARZEC 2007 r. - Ośrodek przystąpił do projektu współfinansowanego z środków Unii Europejskiej "Wszystko zaczyna się od marzeń", którego realizatorem była Gmina i Miasto Warta
 • MAJ 2007 r. - Odbywa się konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka. Decyzją Komisji Konkursowej nowym dyrektorem Ośrodka zostaje p. Ewa Kopytek.
 • LIPIEC 2007 r. - Stanowisko V-ce Dyrektora obejmuje p. Edyta Leszczyńska.

2007/2008

 • PAŹDZIERNIK 2007 r. - Szkoła otrzymuje sprzęt wspomagający terapię zaburzeń psychosomatycznych - Biofeedback.
 • KWIECIEŃ 2008 r. - Szkoła otrzymuje Salę Doświadczania Świata, zapewniającą stymulację i odprężenie za pomocą zapachu, dotyku, dźwięku, koloru i światła
 • MAJ 2008 r. - Ośrodek otrzymuje sprzęt do diagnozy i terapii metodą integracji sensorycznej

LIKWIDACJA INTERNATU WE WŁYNIU

 • KWIECIEŃ 2008 r. - Rada Powiatu Sieradzkiego podjęła uchwałę o likwidacji Internatu we Włyniu.
 • CZERWIEC 2008 r. - W ramach realizacji projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nasza szkoła otrzymała nieodpłatnie nowoczesny sprzęt komputerowy. Pracownia komputerowa została przyznana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • SIERPIEŃ 2008 r. - Odbywa się konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły. Decyzją Komisji Konkursowej nowym dyrektorem zostaje p. Wioletta Łajs-Błaszczyk, która na podstawie Uchwały Zarządu powiatu Sieradzkiego Nr 225/2008 obejmuje stanowisko Dyrektora Szkoły od dnia 01 wrzesnia 2008 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r.

2008/2009

POWSTAJE ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH

 • WRZESIEŃ 2008 r. - Zmiana nazwy Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Warcie na Zespół Szkół Specjalnych w Warcie.
 • WRZESIEŃ 2008 r. - Stanowisko V-ce Dyrektora obejmuje p. Ewa Kopytek.
 • WRZESIEŃ 2008 r. - Opracowany zostaje Statut ZSS w Warcie.
 • WRZESIEŃ 2008 r. - Przekazano do użytku uczniów nowoczesną pracownię komputerową.
 • KWIECIEŃ - MAJ 2009 R. - Zostaje rozstrzygnięty przetarg na "Adaptację i rozbudowę Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie".
 • MAJ 2009 r. - Rozpoczynają się prace remontowo - budowlane w Zespole Szkół Ponagimnazjalnych w Warcie.
 • 07.05.2009 r. - IX Plener Malarski "Wiosna w Pełni".

2009/2010

POWSTAJE NOWY BUDYNEK SZKOŁY

 • 1 WRZESIEŃ 2009 r. - Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się w nowym budynku szkoły.
 • 24.09.2009 r. - XII Biegi Terenowe Kamionacz 2009
 • 01.10.2009 r. - odbywają się zajęcia zorganizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
 • 13.10.2009 r. - Uroczystości związane z otwarciem szkoły i nadaniem imienia Marii Konopnickiej szkołom, które otrzymują brzmienie: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej i Gimnazjum Nr 2 im. Marii Konopnickiej.

2010/2011

 • PAŹDZIERNIK 2010 - XIII Biegi Terenowe Kamionacz 2010
 • PAŹDZIERNIK 2010 - Obchody I rocznicy nadania szkołom imienia Marii Konopnickiej
 • MARZEC 2011 - Odbyła się I Olimpiada Chemiczna z elementami ekologii w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie z szerokim udziałem uczniów placówek specjalnych.
 • MAJ 2011 - XI Plener Malarski "Wiosna w pełni".

2011/2012

 • PAŹDZIERNIK 2011 - XIV Biegi Terenowe Kamionacz 2011
 • PAŹDZIERNIK 2011 - Otwarcie wystawy uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie w Muzeum Miasta i Rzeki Warty pt.: "Cztery pory roku - Zima"
 • PAŹDZIERNIK - LISTOPAD 2011 - Odbyła się całościowa kontrola Gimnazjum Nr 2 im. Marii Konopnickiej zwana ewaluacją zewnętrzną, której celem było zbieranie i analizowanie informacji oraz ustalenie poziomu wymagań, które zostały postawione danej placówce. Raport z ewaluacji zewnętrznej - zobacz
 • MARZEC 2012 - II Olimpiada Chemiczna z elementami ekologii w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie z szerokim udziałem uczniów placówek specjalnych.
 • MAJ 2012 - XII Plener Malarski "Wiosna w pełni".

2012/2013

 • PAŹDZIERNIK 2012 - XV Biegi Terenowe Kamionacz 2012
 • MARZEC 2013 - Szkoła otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu ekologicznego "Moja ziemia - mój dom"
 • MARZEC 2013 - III Olimpiada Chemiczna z elementami ekologii w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie z szerokim udziałem uczniów placówek specjalnych.
 • MAJ 2013 - XIII Plener Malarski "Wiosna w pełni".
 • LIPIEC 2013 r. - Na podstawie Uchwały Nr 331/2013 Zarządu Powiatu Sieradzkiego przedłużono stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie p. Wioletcie Łajs - Błaszczyk na okres od 01 września 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

2013/2014

 • WRZESIEŃ 2013 - Zespół Szkół Specjalnych rozpoczął prowadzenie zajęć dla młodzieży w Centrum Psychiatrycznym przy Szpitalu w Warcie, lekcje obejmują uczniów gimnazjum, powstały dwie grupy klas gimnazjalnych i jedna grupa uczniów zespołu edukacyjno - terapeutycznego.
 • WRZESIEŃ 2013 - Szkoła otrzymała dotację na nowoczesną ekopracownię dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu "Moja wymarzona ekopracownia 2013".
 • PAŹDZIERNIK 2013 - XV Biegi Terenowe Kamionacz 2013.
 • MARZEC 2014 - IV Olimpiada Chemiczna z elementami ekologii w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie z szerokim udziałem uczniów placówek specjalnych.
 • MAJ 2014 - XIV Plener Malarski "Wiosna w pełni".

2014/2015

 • PAŹDZIERNIK 2014 - XVI Biegi Terenowe Kamionacz 2014.
 • MAJ 2015 - XV Plener Malarski "Wiosna w pełni".

2015/2016

 • PAŹDZIERNIK - XVII Biegi Terenowe Kamionacz.
 • Szkoła przystępuje do ogólnopolskiego programu edukacji ekologicznej "Szkoły dla Ekorozwoju".
 • Szkoła przystępuje do programu POWER ERASMUS+.
 • MAJ 2016 - XVI Plener Malarski "Wiosna w pełni".

2016/2017

 • PAŹDZIERNIK - XVIII Biegi Terenowe Kamionacz.
 • Szkoła uzyskuje Certyfikat "Zielona Flaga".
 • Szkoła uzyskuje dofinansowanie i realizuje projekt unijny "Mamy szansę na rozwój" RPO.
 • Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu Mercedes Sprinter.
 • MAJ- XVII Plener Malarski "Wiosna w pełni".
 • Odchodzi na emeryturę wicedyrektor szkoły p. Ewa Kopytek.
 • Realizacja programu "PASZPORT JĘZYKOWY DLA ROZWOJU EDUKACJI” w ramach projektu: "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”.
 • Na stanowisko wicedyrektora powołana zostaje p. Halina Woźniak.

2017/2018

 • PAŹDZIERNIK - XIX Biegi Terenowe Kamionacz.
 • Szkoła przystępuje do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu.
 • MAJ- XVIII Plener Malarski "Wiosna w pełni".