Kadra Pedagogiczna

Logo szkoły

ZESPÓŁ

SZKÓŁ SPECJALNYCH

W WARCIE


RODO Obowiazek informacyjny
strona główna historia szkoły Nasz patron kadra pedagogiczna o szkole zaplecze dydaktyczne Publikacje i materiały nauczycieli Galeria zdjęć Położenie naszej Szkoły Aktualności Stowarzyszenie Programy unijne Aktualne zamówienia publiczne Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej
napisz do nas


Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1) administratorem danych dzieci, rodziców/opiekunów prawnych, pracowników placówki jest Zespół Szkół Specjalnych z siedzibą: ul. 3-go Maja 29, 98-290 Warta reprezentowany przez Dyrektora Elżbietę Słowińską;

2) inspektorem ochrony danych jest Pan Wiktor Szymczak, z którym można skontaktować się tel. 438294615 lub przez e-mail: iod@zsswarta.pl;

3) celem przetwarzania danych jest tworzenie optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej; zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy placówki i jej rozwoju organizacyjnego.

4) podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej ( z późn. zmianami), art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

5) podanie danych jest wymogiem ustawowym

6) odbiorcami danych są: upoważnieni pracownicy Zespołu Szkół Specjalnych, podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz instytucje upoważnione z mocy prawa,

7) dane będą przechowywane przez okres edukacji/zatrudnienia w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie oraz archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt

8) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będą profilowane w sposób zautomatyzowany

9) przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

10) może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych , jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).