"MAMY SZANSĘ NA ROZWÓJ"projekt realizowany w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

MAMY SZANSĘ NA ROZWÓJOd października 2016 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie odbywa się realizacja projektu w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
nr. RPLD.11.01.02-10-B074/16 o nazwie „MAMY SZANSĘ NA ROZWÓJ”.

Realizację projektu zaplanowano na 2 lata, od 1.10.2016 r. do 31.08.2018 r.
W ciągu 2 lat działania program obejmie 83 uczniów oraz 32 nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie.

foto

Zespół Szkół Specjalnych

ul. 3 - go Maja 29
98 - 290 Warta
tel. 43 8294615

Logo szkoły