Struktura Zespołu Szkół Specjalnych

Logo szkoły

                                     ZESPÓŁ

SZKÓŁ SPECJALNYCH

W WARCIE


Szkoła Podstawowa, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy.....
strona główna historia szkoły Nasz patron kadra pedagogiczna o szkole zaplecze dydaktyczne Publikacje i materiały nauczycieli Galeria zdjęć Położenie naszej Szkoły Aktualności Stowarzyszenie Programy unijne Aktualne zamówienia publiczne Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej
napisz do nas


INFORMACJE O SZKOLE

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie jest szkołą publiczną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi; niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją.

Kształcenie jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia:

 • 20 roku życia – w przypadku szkoły podstawowej;
 • 24 roku życia – w przypadku szkoły ponadpodstawowej.

  Szkoła jest publiczną jednostką, której organem prowadzącym jest Powiat Sieradzki.

  Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Łodzi.

W skład Zespołu Szkół w Warcie wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Warcie,
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Warcie.

W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Warcie obowiązek szkolny realizują uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy 20 lat , które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu swojego zamieszkania, pacjenci oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży przy Centrum Psychiatrycznym w Warcie.

1. Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole Podstawowej wynosi 8 lat i przebiega na dwóch etapach kształcenia:

 • I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I-III;
 • II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV-VIII.

  2. Szkoła realizuje ustaloną dla niej podstawę programową kształcenia ogólnego oraz przewidziany dla niej w odrębnych przepisach ramowy plan nauczania;

  3. Ukończenie szkoły podstawowej umożliwia dalsze kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

  W Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Warcie obowiązek szkolny realizują uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy 24 lata:

  1. Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wynosi 3 lata;

  2.Szkoła realizuje ustaloną dla niej podstawę programową kształcenia ogólnego oraz przewidziany dla niej w odrębnych przepisach ramowy plan nauczania.

  3. Ukończenie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.

  W Zespole Szkół Specjalnych w Warcie organizowane są:
 • Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim do ukończenia 25-go roku życia;
 • Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • Zajęcia lekcyjne dla pacjentów oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży przy Centrum Psychiatrycznym w Warcie.
 • Prowadzone są także zajęcia w DPS w Rożdżałach z dziećmi z niepełnosprawnością umysłową w stopniu znacznym i głębokim oraz zajęcia indywidualne w terenie.

  Uczniowie objęci są specjalistyczną opieką w zakresie:

  • terapii logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej,
  • wczesnego wspomagania rozwoju,
  • gimnastyki korekcyjnej,
  • zajęć rewalidacyjnych,
  • zajęć teatralnych,
  • zajęć rozwijających zdolności w kołach zainteresowań,
  • zajęć świetlicowych.

  Wychowankowie Zespołu Szkół Specjalnych mają możliwość udziału w:

  • wielu imprezach na terenie szkoły oraz w lokalnych ośrodkach kultury,

  • turniejach i konkursach,

  • wystawach twórczości uczniowskiej,

  • przeglądach teatralnych,
  • zawodach sportowych, olimpiadach specjalnych,

  • plenerach malarskich,

  • wycieczkach turystyczno-krajoznawczych,

  • programach profilaktycznych zapobiegających patologiom społecznym,

  • zajęciach pozalekcyjnych np.: z dogoterapii i hipoterapii.
  Początek strony